Chirurgická léčba (bariatrie)

Chirurgická léčba diabetu 2. typu zahrnuje tzv. bariatrické chirurgické zárkoky, které byly postupně zaváděny v 70. a 80. letech minulého století. Původně byly určeny k léčbě extrémní obezity chirurgicky, nikoliv k léčbě diabetu. Převratný přístup je důsledkem pečlivosti bariatrických chirurgů, kteří sledovali a analyzovali pooperační výsledky obézních pacientů, mezi kterými bylo pochopitelně i mnoho diabetiků.

Rozhodnutí o chirurgické léčbě obézního diabetika se neliší zásadně od indikace bariatrické léčby obézního bez diabetu. Podle platných obezitologických i diabetologických doporučení je nezbytnou podmínkou nejvyšší životní hodnota BMI (tedy nikoli hmotnost v době indikace!) přesahující 35 (obezita 2. a vyššího stupně). Tento požadavek zatím zůstává nezměněn, i když data z téměř 20 studií chirurgické léčby diabetiků s nižším BMI (včetně prospektivních) jednoznačně dokládají její účinnost i bezpečnost i u těchto pacientů.

Indikaci bariatrického výkonu musí předcházet přiměřeně dlouhé období nechirurgické péče, v němž je zřejmá spolupráce pacienta a schopnost dodržovat lékařská doporučení. Pokud nelze doložit žádnou dosavadní obezitologickou péči nebo není-li pacient schopen účasti v dlouhodobém medicínském sledování, je bariatrický výkon kontraindikován. Proto je pro správnou indikaci chirurgické léčby naprosto nezbytná dobrá anamnéza: rozhodovat bez důkladné znalosti doby vzniku, okolností a délky trvání nadváhy, stejně jako dosavadního léčebného úsilí (ze strany pacienta i zdravotníků) mimořádně zvyšuje riziko neúspěchu. Roli hraje i rodinná anamnéza obezity, diabetu a dalších metabolických i kardiovaskulárních nemocí, podle které můžeme odhadovat budoucí rizika nemocného.

Rozhodnutí o (dosavadní) neúčinnosti doporučeného stravovacího a pohybového režimu, a tedy o vhodnosti chirurgického výkonu, je obtížné a vyžaduje značnou zkušenost. Pravděpodobnost správného rozhodnutí významně zvyšuje cílené psychologické vyšetření kvalifikovaným psychologem s obezitologickou praxí – toto posouzení je nezbytnou součástí lege artis indikace a v žádném případě by nemělo být opomíjeno.


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička