Před první návštěvou

Před pravidelnou ambulantní návštěvou

Diabetologické centrum VFN

Diabetologické centrum VFN navazuje na dlouholeté tradice 3. interní kliniky, kde založil diabetologickou školu profesor MUDr. Jaroslav Páv, DrSc (1923–1998). Centrum poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči o diabetiky 1. i 2. typu ve spolupráci s ostatními pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice. Zajišťuje vysoce specializovanou péči zejména o pacienty s komplikacemi a přidruženými metabolickými poruchami. Je velmi úzce propojeno s Obezitologickým centrem VFN, které poskytuje péči o obézní diabetiky ve spolupráci s bariatrickou chirurgií, s rekondičním centrem VŠTJ Medicína a Nutričním centrem VFN. Centrum používá moderní způsoby léčby diabetu včetně využití inzulinových pump, kontinuální monitorace glykémie a nabízí cílené edukační programy pro různé skupiny pacientů s diabetem. Velký důraz klade na aktivní zapojení pacientů do léčby.

Lůžková část III. interní kliniky

3. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze založil v r. 1945 český internista a endokrinolog profesor MUDr. Josef Charvát, DrSc (1897-1984). Od počátku je zaměřena vedle vnitřního lékařství na endokrinologii a metabolismus, v nichž zaujímá v České republice přední místo. V současné době je rozsah oborů již mnohem širší. Klinika se specializuje na diagnostiku a léčbu onemocnění v oborech endokrinologie, osteologie, diabetologie, akutních i chronických poruch metabolizmu a výživy, kardiologie, angiologie a arteriální hypertenze.

Klinika zajišťuje výuku vnitřního lékařství pro studenty lékařství a významně se podílí na výuce bakalářských směrů. Postgraduální výuka probíhá především ve specializačních oborech diabetologie, endokrinologie a vnitřního lékařství.

Vedle léčebně-preventivní péče o diabetiky a výukové činnosti řeší pracovníci centra výzkumné úkoly v oblasti diabetologie se zvláštním zaměřením na cévní komplikace diabetu.


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička